Všeobecné obchodní podmínky
společnosti GO EVENTUM s.r.o.

 1. ROZSAH PLATNOSTI

1.1. TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN „VOP“) UPRAVUJÍ NA ÚZEMÍ ČR I MIMO PŘEDMĚT ČINNOSTÍ, KTERÉ POSKYTUJE EVENTOVÁ SPOLEČNOST GO EVENTUM, S.R.O., IČ: 083 78 991, SE SÍDLEM MALÍNSKÁ 174/30, 620 00 BRNO, ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, VEDENÝM KRAJSKÝM SOUDEM BRNĚ, ODDÍL C, VL. Č. 113374, JAKO PRODÁVAJÍCÍ. JEDNÁ SE O ORGANIZOVÁNÍ, REALIZACI A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ, FIREMNÍCH AKCÍ, EVENTU, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB, AD. PŘESNÝ ROZSAH SLUŽEB JE UVEDEN V POPISU SLUŽEB NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.GOEVENTUM.CZ A V NÁSLEDNÉ ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVCE. VEŠKERÁ DOPORUČENÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SLUŽEB PRODÁVAJÍCÍHO JSOU K DISPOZICI NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.GOEVENTUM.CZ.

1.2. VOP JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KUPNÍ ČI OBDOBNÉ SMLOUVY (DÁLE JEN „SMLOUVY“) A JSOU PLATNÉ PRO PRÁVNÍ VZTAHY ZALOŽENÉ KUPNÍMI ČI OBDOBNÝMI SMLOUVAMI, VE KTERÝCH JE NA TYTO VOP ODKAZOVÁNO NEBO PRO KTERÉ JE POUŽITÍ TĚCHTO VOP JINAK SJEDNÁNO. PLATNÉ ZNĚNÍ VOP JE TÉŽ UMÍSTĚNO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PRODÁVAJÍCÍHO: WWW.GOEVENTUM.CZ.

1.3. ODCHYLKY OD VOP MAJÍ PLATNOST POUZE TEHDY, POKUD JSOU VE SMLOUVĚ VÝSLOVNĚ SJEDNÁNY.

1.4. V OSTATNÍM PLATÍ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ, (DÁLE JEN „O.Z.“).

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN „SMLOUVY“)

2.1. NA ZÁKLADĚ ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY, PRODÁVAJÍCÍ VYHOTOVÍ A ZAŠLE KUPUJÍCÍMU ELEKTRONICKOU SMLOUVU.

2.2. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY JE ZÁVAZNÝ 10 KALENDÁŘNÍCH DNŮ OD DORUČENÍ. MARNÝM UPLYNUTÍM AKCEPTAČNÍ LHŮTY NÁVRH SMLOUVY ZANIKÁ.

2.3. SMLOUVA JE UZAVŘENA OKAMŽIKEM, KDY PRODÁVAJÍCÍ OBDRŽÍ PODEPSANOU SMLOUVU, ZASLANOU KUPUJÍCÍM ELEKTRONICKY. NA VYŽÁDÁNÍ PRODÁVAJÍCÍHO PŘEDÁ KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU I VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, RESP. ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ KUPUJÍCÍHO, VČETNĚ OSVĚDČENÍ PLÁTCE DPH.

2.4. JAKÉKOLIV ZMĚNY V NÁVRHU SMLOUVY JSOU POVAŽOVÁNY ZA ODMÍTNUTÍ NÁVRHU A POVAŽUJÍ SE ZA NOVÝ NÁVRH.

 

 1. FORMA A NÁLEŽITOSTI SMLOUVY

3.1. SMLOUVA MÁ VŽDY PÍSEMNOU FORMU A LZE JI MĚNIT NEBO ZRUŠIT POUZE PÍSEMNÝMI DODATKY POTVRZENÝMI OBĚMA SMLUVNÍMI STRANAMI. SMLUVNÍ STRANY ZÁROVEŇ VYLUČUJÍ MOŽNOST ZMĚN SMLOUVY JINOU NEŽ PÍSEMNOU FORMOU.

3.2. PRODÁVAJÍCÍ POVAŽUJE ZA PODSTATNÉ PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY DOSAŽENÍ DOHODY O:

 1. A) PŘEDMĚTU DODÁVKY VČETNĚ SPECIFIKACE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ,
 2. B) CENĚ,
 3. C) DOBĚ PLNĚNÍ, RESP. TERMÍNU DODÁVKY A PŘESNÉMU ČASOVÉMU ROZSAHU AKCE
 4. D) MÍSTU PLNĚNÍ.

3.3. KUPUJÍCÍ V RÁMCI OBJEDNÁVKY POSKYTNE PRODÁVAJÍCÍMU ÚDAJE PODLE ODST. 3.2 A DÁLE ALESPOŇ: – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE (OBCHODNÍ JMÉNO, SÍDLO, IČO, DIČ, BANKOVNÍ SPOJENÍ, ČÍSLO ÚČTU, PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY)

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. KUPUJÍCÍ SE ZAVAZUJE UHRADIT VEŠKERÉ DOHODNUTÉ ČÁSTKY A NÁKLADY NA ZÁKLADĚ VYSTAVENÝCH DAŇOVÝCH DOKLADŮ V UVEDENÉM TERMÍNU SPLATNOSTI NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO – ORGANIZÁTORA: Č.Ú.: 2001669960/2010. V PŘÍPADĚ ÚČTOVÁNÍ ZÁLOHY PRODÁVAJÍCÍM JE KUPUJÍCÍ POVINEN UHRADIT 100% ČÁSTKY, PLATBA MUSÍ BÝT PŘIPSÁNA NEJMÉNĚ SEDM DNÍ PŘED TERMÍNEM KONÁNÍ DOHODNUTÉ AKCE. NEBUDE-LI UPLATNĚN REŽIM ZÁLOHOVÉ FAKTURY, KUPUJÍCÍ SE ZAVAZUJE UHRADIT FAKTURU NEJPOZDĚJI DO DESETI DNŮ OD DATA VYSTAVENÍ FAKTURY.

 

 1. CENA

5.1. KALKULACE NÁKLADŮ JE VŽDY TRANSPARENTNĚ UVEDENA V NABÍDCE, OBJEDNÁVCE A SMLOUVĚ PRODÁVAJÍCÍHO.

5.2. CENA ZA SLUŽBY NEOBSAHUJE: 21 % DPH, PRONÁJEM PROSTORŮ A PROSTRANSTVÍ NUTNÝCH K REALIZACI EVENTU; PRONÁJEM JEDNÉ UZAMYKATELNÉ MÍSTNOSTI SLOUŽÍCÍ PRO ÚČELY MOBILNÍ KANCELÁŘE A ŠATNY ORGANIZÁTORŮ A USKLADNĚNÍ PRODUKČNÍCH MATERIÁLŮ; PARKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮ; ZÁKLADNÍ CATERING ORGANIZÁTORŮ; SPOTŘEBU ENERGIÍ; PŘIPOJENÍ K WIFI A PŘÍPADNÉ POPLATKY ZA BANKOVNÍ SLUŽBY V PŘÍPADĚ MEZISTÁTNÍCH PLATEB.

5.3. POJMEM ZÁKLADNÍ CATERING ORGANIZÁTORŮ SE ROZUMÍ MINIMÁLNÍ REŽIM JÍDEL A NEALKO NÁPOJŮ TZN. SNÍDANĚ, OBĚD, VEČEŘE A SVAČINY PRO ORGANIZÁTORY, TYTO NÁKLADY BUDOU NATÍŽENÉ NA ÚČET KUPUJÍCÍHO V LOKALITĚ MÍSTA KONÁNÍ.

5.4. POD POJMEM PROSTORY A PROSTRANSTVÍ NUTNÉ K REALIZACI EVENTU MŮŽE BÝT JAKÉKOLI MÍSTO, ZÁKOUTÍ, CHODBY, HALY, PŘEDSÁLÍ, VENKOVNÍ PLOCHY, TERASY, PERGOLY, GARÁŽE, PŘÍSTŘEŠKY, HŘIŠTĚ, TRAVNATÉ PLOCHY ATD., KDE SE V RÁMCI JEDNOHO STANOVIŠTĚ VEDLE SEBE POHODLNĚ POSTAVÍ SKUPINA 12 LIDÍ + JEDNO PROSTORNÉ MÍSTO, KAM SE VEJDE CELÁ SKUPINA NA ÚVOD A ZAKONČENÍ.

5.5. POKUD Z JAKÝCHKOLIV DŮVODŮ BUDOU ZRUŠENY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO OBJEDNANÉ SLUŽBY, BUDE PRODÁVAJÍCÍ ÚČTOVAT STORNO POPLATKY, A TO NÁSLEDOVNĚ: – VE LHŮTĚ DELŠÍ NEŽ 21 DNŮ PŘED PLÁNOVANÝM TERMÍNEM 35% Z CELKOVÉ ČÁSTKY – VE LHŮTĚ OD 21 DNŮ VČ. DO 15 DNŮ PŘED PLÁNOVANÝM TERMÍNEM 75% Z CELKOVÉ ČÁSTKY – VE LHŮTĚ OD 14 DNŮ VČ. A KRATŠÍ PŘED PLÁNOVANÝM TERMÍNEM 100% Z CELKOVÉ ČÁSTKY

5.6. NEBUDE-LI PRODÁVAJÍCÍ SCHOPEN ZAJISTIT AKCEPTOVANOU SMLOUVU, VRÁTÍ KUPUJÍCÍMU VŠECHNY UHRAZENÉ ČÁSTKY ZPĚT.

5.7. ZMĚNÍ-LI SE TERMÍN KONÁNÍ AKCE UVEDENÉ VE SMLOUVĚ, PRODÁVAJÍCÍ VYSTAVÍ FAKTURU NA 100% ČÁSTKY, KTEROU SI PONECHÁ JAKO ZÁLOHU NA NOVÝ TERMÍN ZA PODMÍNKY, BUDE-LI TENTO NOVÝ TERMÍN UPLATNĚN V SOULADU S VOLNOU KAPACITOU PRODÁVAJÍCÍHO V HORIZONTU NÁSLEDUJÍCÍCH 45 DNŮ. ZA ZMĚNU TERMÍNU SI PRODÁVAJÍCÍ ÚČTUJE SMLUVNÍ POKUTU VE VÝŠI 15.000,- KČ BEZ DPH.

5.8. V PŘÍPADĚ PRODLENÍ S PLATBOU KUPUJÍCÍHO PRODÁVAJÍCÍMU ZA OBJEDNANÉ SLUŽBY SE KUPUJÍCÍ ZAVAZUJE UHRADIT PRODÁVAJÍCÍMU ÚROK Z PRODLENÍ VE VÝŠI 0,5% Z DLUŽNÉ ČÁSTKY ZA KAŽDÝ ZAPOČATÝ DEN PRODLENÍ

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY

6.1. PRODÁVAJÍCÍ JE POJIŠTĚN U KOOPERATIVA A.S. POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE NA KRYTÍ ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍ OSOBĚ.

6.2. PRODÁVAJÍCÍ PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA JEDNÁNÍ ÚČASTNÍKŮ POUZE V DOBĚ, KDY JSOU POD JEHO PŘÍMÝM DOHLEDEM V SOULADU S ČASOVOU A OBSAHOVOU AGENDOU AKCE V RÁMCI ORGANIZOVANÉHO PROGRAMU.

6.3. PRODÁVAJÍCÍ NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA CHOVÁNÍ A ČINY ÚČASTNÍKŮ, KTERÉ PŘÍMO NESOUVISÍ

S OBSAHEM AKCE.

6.4. OBJEDNANÉ SLUŽBY SE PRODÁVAJÍCÍ ZAVAZUJE USKUTEČNIT V ODSOUHLASENÉM SCÉNÁŘI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE NEDOJDE K OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI ÚČASTNÍKŮ Z DŮVODŮ VYŠŠÍ MOCI, NADMĚRNÉHO POŽITÍ ALKOHOLU, NEBO JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. VYŠŠÍ MOC: TOUTO SE ROZUMĚJÍ MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI BRÁNÍCÍ SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ VZNIKLÝCH Z KUPNÍ SMLOUVY, KTERÉ NASTALY AŽ PO JEJÍM VZNIKU, A NEMOHLY BÝT SMLUVNÍ STRANOU ODVRÁCENY. TAKOVÉTO OKOLNOSTI VYLUČUJÍ ODPOVĚDNOST ZA NESPLNĚNÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ. ZA VYŠŠÍ MOC SE VŠAK NEPOVAŽUJÍ TAKOVÉ OKOLNOSTI, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z OSOBNÍCH A HOSPODÁŘSKÝCH POMĚRŮ ZAVÁZANÉ STRANY, A DÁLE PŘEKÁŽKY, KTERÉ JE ZAVÁZANÁ STRANA POVINNA ODSTRANIT NEBO PŘEKONAT, JAKOŽ I VŠECHNY OKOLNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ V DOBĚ, KDY ZAVÁZANÁ STRANA BYLA JIŽ V PRODLENÍ.

7.2. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GO EVENTUM, S.R.O. JSOU PLATNÉ ODE DNE OBJEDNÁNÍ SLUŽEB, ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ, DORUČENÉ NA KONTAKTNÍ EMAILOVOU ADRESU PRODÁVAJÍCÍHO. SMLUVNÍ PODMÍNKY JSOU PLATNÉ AŽ DO ODVOLÁNÍ.

GO EVENTUM, s.r.o.
Malínská 174/30, 620 00 Brno
Tyto zásady VOP jsou platné a účinné od 2.8.2019